Részletek iskolánk múltjából

A csetényi iskoláról
A 18. század közepére a környék egyik legnépesebb településévé fejlődött Csetény akkori faluközpontjában volt az egykori iskola. 1750-től már ismeretes az első oskolamester, Kaposi András neve. A század második felében földrengés és tűzvész áldozata lesz az épület. A református elemi iskola körülményei nem lehettek a legjobbak, mert az 1818. január 19-i jegyzőkönyv szerint a Tiszteletes Vizitátor urak az Oskola Mester Házat és az iskolát igen rossz állapotban találták. "A tanuló gyermekek kéntelenítettek más épületbe rendeltetni, és a beálló tavasszal ezen épületek megigazítassanak, ezért a mostani Oskola Ház elpusztíttatik egészen, és új rakattatik sárból a mesteri ház konyhája után mindjárt... Amíg pedig az új iskola elkészülne, a tanuló gyermekek a helység házában fognak tanulni..." 1818-ban Both István rector és nótárius irányításával a mai alsó iskola helyén, a tanítói házzal egybeépítve újjáépítik az oskola házat. 1824-ben pedig végleg elkészül a református elemi népiskola.
1841-ben a az oskolaház tetejét újrazsuppozzák, de szinte évente kell valamit javítani: ablakjavítás, kályharakás, meszelés, sározás, ''salugáterek" helyezése. 1853-ban kővel kirakott kutat is ásnak az iskolának.
Vámbéry Ármin Csetényben:
Vámbéry Ármin (1832-1913) a török nyelv és néprajz világhírű kutatója, a hazai keletkutatások létrehozója, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.  Vámbéry 1856. novembere körül közel egy évig a csetényi földesúri birtok bérlőjénél, Grünfeld Hermannál házitanítóskodott és önéletrajzi művében többek között az alábbiakat írja itt tartózkodásáról: "...jó állást kaptam Csetényben, Veszprém vármegyében, az odavaló bérlő, Grünfeld úr házánál." 
1869-ben Both Istvánnétól, az egykori tanító özvegyétől a református egyház megvásárolja 500 forintért házát és telkét, melyen 1871-ben felépül a mai alsó iskola. 1898-ban indítják először az ismétlő osztályt, ez azt jelenti, hogy a kötelező hat osztályt befejezett gyerekek két-három évig ismétlő osztályba járnak. Ez heti egy-két alkalommal jelent délutáni iskolát: olvasást, számolást, írást gyakorolnak, ismételgetnek, a lányok varrnak, sokat énekelnek. A tanulói létszám már 150 felett van, így megpályáztatják a másodtanítói állást. A gyülekezet megszavazza az új tanítói lakás építését, és fel is építi 1904. január 13-ra. 1907-ben Kovács tanító úr énekkart szervez, 183 tanuló közül választja ki a legjobbakat. 1908-ban újból van ismétlő osztály, így az iskolai létszám 230-240 között van, még az első világháború idején is.
Bár 1909-ben kicserélik az iskola zsúp tetejét eternitre, 1911-ben mégis leég a tető a melléképületekkel együtt. Van kár, de van segítség is: a falu birtokosa ebben az időben a Holitscher család, sokszor segít az iskolán is. Holitscher Károly 1906-ban 1000 koronás alapítványt tett, melyet az iskola és az egyház javára lehetett fordítani. 
1940-re a tanköteles gyerekek száma ismét megnövekedett, ezért a harmadik tanítói állást is meg kellett pályáztatni, de nagyon kevés az egyház pénze. A kultuszkormány meghitelezi az iskolaépítés költségeit, ezt most ki is kell használni. Így 1937-ben belefognak az új iskola építésébe, 1938. december 23-ra be is fejezik, 1939. január 22-én " szép és felemelő iskolaavatáünnepség keretében adatott át rendeltetésének." 1940-ben felkerül rá az első világháborús emléktábla is. 
1945. október 23-án: Az iskola tanítói Szalai József és Kiss László, az előbbi tanítja az 1-3. osztályt, összesen 107 gyermeket, Kiss László tanítja a 4-7. osztályosokat, összesen 133 gyermeket.  "Délelőtt-délután tanítanak hetenkénti váltással, egy tanteremben, mely 60 négyzetméteres, teteje aknatalálatot kapott, csak az alsó ablakok vannak üvegezve. Egy egyháztag 60 kg búzát adott a tanítónak üvegre..."
A tantermekben 1974 őszéig felváltva délelőtti, délutáni váltással folyt a tanítás. Mikor 1958-ban megépült a régi iskola lapos tetejű terme, már 5 teremben és egy tornateremmé átalakított osztályban tanulhatott a 9 tanulócsoport. Ekkor 11 fős a tantestület. 
Új fejezet kezdődik a több száz éves iskola történetében akkor, amikor 1972. májusában elkezdődik az új iskola építése. 1974 augusztus 19- én adják át az elkészült épületet a Rákóczi utcában. 9 tantermes, tornateremmel rendelkező iskolában már együtt tanulnak a felső, később az alsó és felső tagozatos csetényi és szápári tanulók. 
Iskolánkban tanító nevelők >>
Az iskola múltját feltáró fényképgyűjtemény a Facebook Csetényi fényképek csoportjában tekinthető meg >>