Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról

A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról részletesen itt tájékozódhat.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2021. április 15. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig

A tankötelezettsége teljesítését 2021. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
Hivatkozva a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2021/2022. tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Vissza